MÃ LỚP HỌC CÁC MÔN DO KHOA CƠ KHÍ VÀ ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY

MÃ LỚP HỌC TRÊN GOOGLE CLASSROOM

Link: /Uploads/files/cnck/DANH%20S%C3%81CH%20C%C3%81C%20M%C3%94N%20H%E1%BB%8CC%20DO%20KHOA%20C%C6%A0%20KH%C3%8D%20V%C3%80%20%C4%90%E1%BB%98NG%20L%E1%BB%B0C%20GI%E1%BA%A2NG%20D%E1%BA%A0Y.pdf

Link2: /Uploads/files/cnck/DANH%20S%C3%81CH%20M%C3%83%20L%E1%BB%9AP%20H%E1%BB%8CC%20PH%E1%BA%A6N%20KHOA%20C%C6%A0%20KH%C3%8D%20V%C3%80%20%C4%90%E1%BB%98NG%20L%E1%BB%B0C.pdf

 

STT

Tên lớp học phần trên thời khoá biểu

Mã lớp trong Google Classrom

Họ tên Giảng viên

Số điện thoại

Email

1

Cơ học kỹ thuật 2 (LT) 010100020501 - D13CKCTM

we5rgsd

Lê Thượng Hiền

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

2

Kỹ thuật thủy khí (LT) 010100138106 - D13CKCTM

pzk5qde

Lê Thượng Hiền

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

3

Cơ học kỹ thuật 1 (LT) 010100020304 - D14TDH&DKTBCN2

vxyh2dv

Lê Thượng Hiền

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

4

Công nghệ bề mặt tiến tiến (LT) 030100407701 - CH8-KTCK1

u7snb4s

Lê Thượng Hiền

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

5

Kỹ thuật thủy khí (LT)-010100138108-D13 CODT3

yfkx2f2

Bùi Văn Binh

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

6

Phương pháp Phần tử hữu hạn (LT)-010100206202-D12 CODT2

iomlzh5

Bùi Văn Binh

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

7

Phương pháp Phần tử hữu hạn (LT)-010100206201-D12 CODT1

vl22j5q

Bùi Văn Binh

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

8

Phương pháp Phần tử hữu hạn (LT)-010100206203-D12 CNCTM

lku7tqu

Bùi Văn Binh

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

9

Kỹ thuật thủy khí (LT)-010100138109-D13CODT2

burjc6q

Bùi Văn Binh

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

10

Cơ học kỹ thuật 1 - 010100020303 - D14TDH&DKTBCN1

srlbjwd

Bùi Văn Binh

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

11

Thiết bị cơ điện-10100015501-D11CNCTTBD

wonbp24

Nguyễn Thiện Hoàng

0837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

12

Hệ thống sản xuất tự động-10100093001-D11CNCTM

un24alv

Nguyễn Thiện Hoàng

0837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

13

Hệ thống sản xuất tự động-10100093002-D11CODT

5cgmwht

Nguyễn Thiện Hoàng

0837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

14

Kỹ thuật thủy khí-10100138110-D13CODT1

hupttun

Nguyễn Thiện Hoàng

0837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

15

Rô bốt công nghiệp-10100228801-D11CODT

ge47g27

Nguyễn Thiện Hoàng

0837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

16

Thực tập PLC trong cơ khí-10100288101-D11CODT

s2pdeud

Nguyễn Thiện Hoàng

0837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

17

Kỹ năng thiết kế cơ khí (LT) 010100123201 - D11CNCTTBD

tg3uvpy

Phạm Hải Trình

0912346968

trinhph@epu.edu.vn

18

Phần mềm Công nghiệp 1 (LT) 010100195201 - D12CNCTM

vvtytx5

Phạm Hải Trình

0912346968

trinhph@epu.edu.vn

19

Vẽ kỹ thuật 1 (LT) 010100362911 - D14LOGISTICS2

u6cpzqq

Phạm Hải Trình

0912346968

trinhph@epu.edu.vn

20

Vẽ kỹ thuật 1 (LT) 010100362908 - D14TDH&DKTBCN3

45y7l5r

Phạm Hải Trình

0912346968

trinhph@epu.edu.vn

21

Cơ học kỹ thuật 2 (LT) 010100020504 - D13CODT2

urbgomh

Phạm Hải Trình

0912346968

trinhph@epu.edu.vn

22

Vẽ kỹ thuật 2 (LT) 010100363604 - D14CODT

ehw6h2i

Nguyễn Việt Hưng

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

23

Cơ kỹ thuật 2 (LT) 010100020505 - D13CODT3

63wqoth

Nguyễn Việt Hưng

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

24

Cơ sở thiết kế máy 1 (LT) 010100025405 - D13CKCTM

gjjz6qp

Nguyễn Việt Hưng

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

25

Kỹ năng thiết kế cơ khí (LT) 010100123202 - D11CODT

cxafu5y

Nguyễn Việt Hưng

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

26

Vẽ kỹ thuật 2 (LT) 010100363603 - D14CKOTO

6ddazwo

Nguyễn Việt Hưng

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

27

Cơ sở thiết kế máy 1 (LT) 10100025401-D13CODT3

a2hs3lp

Ngô Văn Thanh

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

28

Cơ sở thiết kế máy 1 (LT) 10100025403- D13CODT1

ewh3cw2

Ngô Văn Thanh

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

29

Công nghệ dập thể tích (LT) 10100029801-D11CNCTTBD

ze6tbzb

Ngô Văn Thanh

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

30

Vẽ kỹ thuật 1 (LT) 10100362906 - D14TDH&DKTBCN1

o6s62vj

Ngô Văn Thanh

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

31

Vẽ kỹ thuật 1 (LT) 10100362917 - D14KTNL

rkzhc2w

Ngô Văn Thanh

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

32

Thực tập CNC (TH) 10100272602 - D11CODT

d6hejmn

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

33

Thực tập CNC (TH) 10100272601 - D11CNCTTBD

rdrku3g

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

34

Phần mềm Công nghiệp 2 (LT) 10100195502 - D12CODT2

74rmkhu

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

35

Vẽ kỹ thuật 1(LT) 10200362901 - CLC.D14CNKTDK

utbshru

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

36

Phần mềm Công nghiệp 2 (LT) 10100195503 - D12CODT1

q6clb23

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

37

Kỹ năng thiết kế cơ khí (LT) 10100123203 - D11CNCTM

ozh7xu5

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

38

Công nghệ CNC (LT) 10100029301 - D12CODT2

5dxm6eq

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

39

Cơ sở thiết kế máy 1 (LT) 10100025402 - D13CODT2

sst6gru

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

40

Công nghệ CNC (LT) 10100029302 - D12CODT1

wjipgmd

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

41

Phần mềm Công nghiệp 2 (LT) 10100195501 - D12CNCTM

xy7vgo5

Nguyễn Hồng Lĩnh

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

42

Cơ kỹ thuật 1 (LT) 10200020301 CLC.D14CNKTDK

snpzw25

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

43

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí 10100324601 D12CNCTM

sxq7vc2

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

44

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí 10100324602 D12CODT2

kdiuf5i

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

45

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí 10100324603 D12CODT1

xhabun4

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

46

Cơ khí điện lực 2 (LT) 010100021201 - D11CNCTM

digiazi

Phí Trọng Hùng

0972.469.621

hungpt@epu.edu.vn

47

Cơ khí điện lực 1 (LT) 010100021101 - D12CNCTM

dfkeboa

Phí Trọng Hùng

0972.469.621

hungpt@epu.edu.vn

48

Cơ khí điện lực 1 (LT) 010100021102 - D12CODT1

d5yupss

Phí Trọng Hùng

0972.469.621

hungpt@epu.edu.vn

49

Cơ khí điện lực 1 (LT) 010100021103 - D12CODT2

3zzmof4

Phí Trọng Hùng

0972.469.621

hungpt@epu.edu.vn

50

Sửa chữa máy công nghiệp (LT) 010100232101 - D11CNCTM

xrlin7w

Phí Trọng Hùng

0972.469.621

hungpt@epu.edu.vn

51

Công nghệ tạo mẫu nhanh (LT)
010100033301 - D11CNCTTBD

x5oqbbq

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

52

Công nghệ tạo mẫu nhanh (LT)
010100033302 - D11CNCTM

wht5q7s

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

53

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu (LT)
010100260301 - D12CNCTM

t26nsf2

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

54

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu (LT)
010100260302 - D12CODT2

dp3uqyy

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

55

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu (LT) 010100260303 - D12CODT1

e3h7z4p

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

56

Vẽ kỹ thuật 1 (LT)
010100362909 - D14TDH&DKTBCN2

lnqm3ut

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

57

Vẽ kỹ thuật 1 (LT)
010100362910 - D14TDH&DKTBCN4

x7hcwc5

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

58

CAD/CAM/CIM nâng cao (LT)
030100407501 - CH8-KTCK1

ebzomzq

Nguyễn Trường Giang

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

59

Cơ khí hóa  tự động hóa quá trình dập tạo hình(LT) 010100021501- D11CNCTTBĐ

yqzeyco

Đinh Văn Phong

0989668886

dinhvanphongck@gmail.com

60

Vẽ kỹ thuật 1 (LT) 020100362801-HLCD3

ejhxcq2

Nguyễn Thanh Thủy

0915082983

thuynt@epu.edu.vn

 

Bạn cần hỗ trợ?