Cán bộ cơ hữu

  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHOA CƠ KHÍ VÀ ĐỘNG LỰC

 

Họ và tên

Chức danh khoa học

Trình độ

Phân loại GV (Cơ hữu, chuyên gia, thỉnh giảng

Lê Thượng Hiền

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Bùi Văn Bình

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Nguyễn Trường Giang

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Đinh Văn Phong

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Ngô Sỹ Đồng

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Ngô Văn Thanh

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Nguyễn Thanh Thủy

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Nguyễn Thiện Hoàng

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Nguyễn Việt Hưng

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Phạm Hải Trình

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Phí Trọng Hùng

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Lê Hà An

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Hoàng Văn Lực

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Nguyễn Hùng Mạnh

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Lưu Văn Tuấn

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Cù Huy Thành

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Nguyễn Đình Mãn

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Nguyễn Văn Đức

 

Thạc sĩ

Chuyên gia

Phạm Văn Nghệ

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Trần Vệ Quốc

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Phan Bá

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Quách Hùng

 

Tiến sĩ

Cơ hữu

Tô Ngọc Thiện

 

Thạc sĩ

Cơ hữu

Phạm Xuân Khang

 

Tiến sĩ

Chuyên gia

Phạm Trường Thắng

 

Tiến sĩ

Chuyên gia

Bùi Đức Chính

 

Tiến sĩ

Chuyên gia

Chu Hữu Đạt

 

Thạc sĩ

Chuyên gia

Trần Đức Trung

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Bùi Ngọc Hưng

 

Tiến sĩ

Chuyên gia

Nguyễn Duy Tiến

Phó Giáo sư

Tiến sĩ

Chuyên gia

Đỗ Trọng Tú

 

Thạc sĩ

Cơ hữu (tập sự)

Đỗ Xuân Nên

 

Thạc sĩ

Chuyên gia

Nghiêm Xuân Trình

 

Tiến sĩ

Chuyên gia

Khương Kim Tạo

 

Tiến sĩ

Chuyên gia

 

 
Bạn cần hỗ trợ?