Danh sách các bài báo trình bày tại hội nghị 45 năm

TT

Tên bài

Tác giả

Ghi chú

1

Mô phỏng các liên kết bán rắn với tải riêng phần

Simulation on semi-rigid partial-strength Connections

Lê Thượng Hiền

ĐHĐL

2

DAO ĐỘNG TẤM COMPOSITE LỚP DẠNG GẤP NẾP

VIBRATION OF FOLDED LAMINATE COMPOSITE PLATE

Trần Ích Thịnh

ĐH BKHN

3

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHUẨN STEP-NC TRÊN CÁC MÁY NC/CNC

Research and application of the standard STEP-NC in NC/CNC Machines

Đặng Thiện Ngôn

Đại học SPKT TP HCM

4

NHẬN DẠNG HƯ HỎNG CỦA Ổ BI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH BẰNG PHÂN TÍCH WAVELET CÁC DAO ĐỘNG RIÊNG TẦN SỐ CAO

FAULT DIAGNOSIS OF BALL BEARING DURING OPERATION BY WAVELET ANALYSIS OF  NATURAL VIBRATIONS OF HIGH FREQUENCIES

Nguyễn Phong Diền

ĐH BK HN

5

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH  CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ HÀN NỐI ỐNG KHÔNG QUAY

INVESTIGATION OF ESTABLISHING EQUATIONS FOR AUTOMATIC CIRCLE WELDING TECHNOLOGY

Hoàng Văn Châu

Viện Nghiên cứu Cơ khí

6

Nghiên cứu kết cấu loa phụt bằng vật liệu composit gốm kim loại

Đinh Bá Trụ

 HVKTQS

7

Fabrication of porous Nitinol by Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS)

Ứng dụng phương pháp SHS  chế tạo vật liệu Nitinol xốp dùng trong công nghệ y sinh

Hồ Thanh Ký

Đại  Học Thái nguyên

8

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NHIỆT HỆ LỚP PHỦ KÉP NHÔM VÀ HỢP KIM NIKEN CROM TRÊN NỀN THÉP KHÔNG GỈ

STUDY OF THE HEAT-TREATMENT OF ALUMINUM-NICKEL CHROME ALLOY DUPLEX COATING ON STAINLESS STEEL SUBSTRATE

Lý Quốc Cường

Viện Nhiệt Đới Việt Nga

9

TÍNH TOÁN  TẤM COMPOSITE GẤP NẾP CHỊU UỐN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

ANALYSIS OF BENDING FOLDED LAMINATE COMPOSITE PLATE

BY FINITE ELEMENT METHOD

Bùi Văn Bình

ĐHĐL

10

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN EJ CỦA MẪU THÍ NGHIỆM MỎI BẰNG THÉP AISI 1045

Văn Hữu Thịnh

ĐH SP KT Tp HCM

11

CAD/CAM/CNC TECHNOLOGY PRESENT APPLICATIONS AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE FUTURE

CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC ỨNG DỤNG HIỆN TẠI VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Đặng Thiện Ngôn

Đại học SPKT TP HCM

Bạn cần hỗ trợ?