Ứng dụng phần mềm SolidWorks vào quá trình giảng dạy môn học “Vẽ kỹ thuật 2” - Khoa CK&ĐL (Phần 3)

Ràng buộc lắp ráp chi tiết, tách các chi tiết lắp ráp Van phân phối.

1. Các bước chuẩn bị lắp ráp.

Từ menu File chọn New. Khi đó hộp thoại New SolidWorks Document xuất hiện.

Trong hộp thoại New SolidWorks Document ta chọn Assembly và nhấn OK. Sau khi nhấn OK màn hình đồ họa của môi trường lắp ráp như hình 1.

Hình 1. Màn hình đồ họa môi trường lắp ráp

Tiếp đó ta nhấn nút Browse để tải các chi tiết đã thiết kế vào môi trường lắp ráp. Khi đó hộp thoại Open xuất hiện như hình 2.

Hình 2. Hộp thoại Open

2. Lắp ráp.

  • Chọn chi tiết thân từ hộp thoại Open hình 3.

Hình 3. Chi tiết thân Van

  • Từ Insert Components nhấn Browse chọn chi tiết đệm hình 4. Các chi tiết khác chọn tương tự.

Hình 4. Chọn chi tiết Đệm

  • Dùng lệnh Mate với lựa chọn Coincident và Concentric để lắp ghép chi tiết Đệm vào Thân van hình 5.

Hình 5. Lắp Đệm vào Thân bằng lệnh Mate

  • Dùng lệnh Mate với lựa chọn Coincident và Concentric để lắp ghép chi tiết Nút vào Thân van hình 6.

Hình 6. Lắp Nút vào Thân bằng lệnh Mate

Bằng các bước tương tự, tiến hành lắp ghép các chi tiết còn lại ta được hoàn chỉnh thiết bị “Van Phân Phối” hình 7.

Hình 7. Thiết bị  “Van Phân Phối” sau khi lắp ráp hoàn chỉnh

3. Tách các chi tiết lắp ráp.

Lệnh EXPLODE VIEW để tách các chi tiết sau khi lắp ráp. Sau khi gọi lệnh, hộp thoại Explode xuất hiện hình 8

Hình 8. Hộp thoại Explode

Ta nhấp chọn chi tiết cần tách khỏi cụm chi tiết sau đó xuất hiện biểu tượng hệ trục tọa độ và con trỏ chuột hình dịch chuyển. Nhấp chọn trục để di chuyển chi tiết theo trục đó hình 9.

Hình 9. Tách chi tiết Nút

Theo phương pháp trên ta được thiết bị “Van phân phối” sau khi tách toàn bộ chi tiết hình 10.

Hình 10. Sau khi tách các chi tiết lắp ráp

Qua thực tiễn áp dụng thiết bị được mô phỏng ảo và trong thực tế giảng dạy, kết quả bước đầu thu được là rất khả quan. Việc kết hợp giữa phần mềm và các thiết bị giảng dạy như máy chiếu đã giúp sinh viên hứng thú nhiều hơn trong học tập và nghiên cứu, đồng thời giúp sinh viên hiểu sâu hơn về vẫn đề lý thuyết mình đã học.

Bạn cần hỗ trợ?