Thông báo về bảo vệ đồ án môn học HK2 2017-2018

Thông báo về bảo vệ đồ án môn học HK2 2017-2018
- Đồ án Cơ sở TKM
- Đồ án D9

* Thời gian nộp đồ án: Ngày thứ 2, 18/6/2018: SV nộp đồ án tại VP khoa Cơ khí và động lực. Sinh viên nộp đồ án muộn sẽ không được bảo vệ.

* Thời gian Bảo vệ đồ án: Ngày thứ 4, 20/6/2018

Phòng bảo vệ GVHD sẽ thông báo cụ thể cho từng nhóm

Bạn cần hỗ trợ?