THÔNG BÁO: Kiểm tra định kỳ môn Cơ kỹ thuật 1 - Học kỳ 1 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Kiểm tra định kỳ môn Cơ kỹ thuật 1 -

Học kỳ 1 năm học 2018-2019 )

Khoa Cơ khí và Động lực tổ chức kiểm tra định kỳ chung môn Cơ kỹ thuật 1

ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả các lớp học môn Cơ kỹ thuật 1 trong Học kỳ 1 năm 2018-2019.

- Thời gian: THỨ 7  - Ngày 10 tháng 11 năm 2018

+ Kíp 1 từ 7h30 đến 8h30

+ Kíp 2 từ 8h45 đến 9h45

          Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ để làm bài kiểm tra.

- Danh sách Sinh viên và Phòng thi KÍP 1: /Uploads/files/cnck/DS%20SV%20Kiem%20tra%20KIP%201.pdf

Thời gian: 7h30 đến 8h30

- Danh sách Sinh viên và Phòng thi KÍP 2:/Uploads/files/cnck/DS%20SV%20Kiem%20tra%20KIP%202.pdf

Thời gian: 8h45 đến 9h45

          Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ để làm bài kiểm tra.

(Sinh viên không được thực hiện bài kiểm tra sai Kíp và Phòng thi theo thông báo).

Khoa Cơ khí và Động lực

Bạn cần hỗ trợ?