THÔNG BÁO: Cập nhật và Kê khai lý lịch trích ngang trên cổng sinh viên

File TB của nhà trường: /Uploads/files/cnck/1544TB%20Ke%20khai%20ly%20lich%20trich%20ngang%20tren%20cong%20sinh%20vien.pdf

 

Bạn cần hỗ trợ?