MÃ GOOGLE CLASSROOM CÁC MÔN HỌC TRỰC THUỘC KHOA CƠ KHÍ VÀ ĐỘNG LỰC

MÃ GOOGLE CLASSROOM CÁC MÔN HỌC TRỰC THUỘC KHOA CƠ KHÍ VÀ ĐỘNG LỰC (Áp dụng từ 4.5.2021)

Họ tên giảng viên

Tên lớp học phần
trên thời khóa biểu

Tên môn học

Mã lớp trong
Google Classroom

Số
điện thoại

Email

Lê Thượng Hiền

D14 CKOTO

Kỹ thuật thủy khí

p4uo5a5

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

Lê Thượng Hiền

D14 CKCTM

Kỹ thuật thủy khí

qjsmznz

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

Lê Thượng Hiền

D14CODT

Kỹ thuật thủy khí

uiiud7b

0915025155

hienlt@epu.edu.vn

Bùi Văn Bình

D13CODT2

Phương pháp phần tử hữu hạn (LT)

fofhxir

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

Bùi Văn Bình

D13CODT1

Phương pháp phần tử hữu hạn (LT)

lnz32ba

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

Bùi Văn Bình

D13CNCTTBD

Phương pháp phần tử hữu hạn (LT)

s4qyrsu

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

Bùi Văn Bình

D13CKCTM

Phương pháp phần tử hữu hạn (LT)

rnf6vcg

0949000226

binhbv@epu.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

D14CKOTO

Cơ học kỹ thuật 2

ddvs4ai

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

D14CKOTO

Cơ sở thiết kế máy 1

5l7y7ca

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

D12CNCTM

Kỹ năng thiết kế cơ khí

m5jmnv6

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

D15KTN2

Vẽ kỹ thuật 1

st5hjhk

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

Nguyễn Việt Hưng

D15LOGISTICS3

Vẽ kỹ thuật 1

lye4723

0912760913

hungnv@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CKCTM

Phần mềm công nghiệp 2

nqzo4h5

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CNCTTBD

Phần mềm công nghiệp 2

jbwjfta

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CODT1

Phần mềm công nghiệp 2

kdfk5wm

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CODT2

Phần mềm công nghiệp 2

33rrocd

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CODT2

Công nghệ CNC

65hyb4t

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CODT1

Công nghệ CNC

ovv6pln

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CNCTTBD

Công nghệ CNC

eyazc5f

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Nguyễn Hồng Lĩnh

D13CKCTM

Công nghệ CNC

wldgo22

0986426282

linhnh@epu.edu.vn

Phí Trọng Hùng

D13CODT1

Cơ khí điện lực 1 (LT)

v5ghjf7

0972469621

hungpt@epu.edu.vn

Phí Trọng Hùng

D13CNCTTBD

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí (LT)

pwv5jxj

0972469623

hungpt@epu.edu.vn

Phí Trọng Hùng

D13CODT2

Cơ khí điện lực 1 (LT)

iiwuybm

0972469624

hungpt@epu.edu.vn

Phí Trọng Hùng

D12CNCTM

Công nghệ chế tạo máy 2 (LT)

qczo5nx

0972469625

hungpt@epu.edu.vn

Phí Trọng Hùng

D12CNCTM

Sửa chữa máy công nghiệp (LT)

duyctw5

0972469626

hungpt@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D14CKCTM

Cơ học kỹ thuật 2

7z2a22x

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D14CODT

Cơ học kỹ thuật 2

y46ou62

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D12CODT1

Kỹ năng thiết kế cơ khí

znnb5jv

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D12CODT2

Kỹ năng thiết kế cơ khí

box533c

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D15KTN

Vẽ kỹ thuật 1

fao4baz

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D15QLNL1

Vẽ kỹ thuật 1

2xwwmjs

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Phạm Hải Trình

D15DIENLANH

Vẽ kỹ thuật 1

c7figh2

091234 6968

trinhph@epu.edu.vn

Nguyễn Thiện Hoàng

D12CODT1

Rô bốt công nghiệp

3zbj6jx

837049430

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

Nguyễn Thiện Hoàng

D12CODT2

Rô bốt công nghiệp

mjs3u2h

0837049431

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

Nguyễn Thiện Hoàng

D12CODT1

Thực tập PLC trong cơ khí

ru7ffox

0837049431

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

Nguyễn Thiện Hoàng

D12CODT2

Thực tập PLC trong cơ khí

dpqu4fa

0837049431

hoangnt_ckdl@epu.edu.vn

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

D13CODT1

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí (LT)

ulo7auj

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

D13CODT2

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí (LT)

a5ga675

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

D13CKCTM

Tiếng anh chuyên ngành trong cơ khí (LT)

hopbssz

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

D14DIENLANH

Cơ học kỹ thuật 1 (LT)

bzft5tl

0904319939

myhxn@epu.edu.vn

Ngô Sỹ Đồng

D13CKCTM

Cơ khí điện lực 1

khj57wi

0932435666

dongns@epu.edu.vn

Ngô Sỹ Đồng

D13CNCTTBD

Cơ khí điện lực 1

65rjp23

0932435666

dongns@epu.edu.vn

Ngô Sỹ Đồng

D14DIENLANH

Kỹ thuật thủy khí


'a3kmpaf

0932435666

dongns@epu.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

D12CNCTM

Công nghệ tạo mẫu nhanh

7d2ul6g

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

D12CNCTM

Hệ thống sản xuất tự động

pwhywyc

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

D12CODT1

Hệ thống sản xuất tự động

pu4k6js

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

D12CODT2

Hệ thống sản xuất tự động


2yixiad

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

Nguyễn Trường Giang

D14LTCODT2

Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM

hynn72o

0986348080

giangnt1@epu.edu.vn

Ngô Văn Thanh

D14CODT

Cơ sở thiết kế máy 1

k2f2umm

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

Ngô Văn Thanh

D14CKCTM

Cơ sở thiết kế máy 1

xvqrkuo

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

Ngô Văn Thanh

D14XDCTD

Kỹ thuật thủy khí

t7upolb

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

Ngô Văn Thanh

D15LOGISTICS1

Vẽ kỹ thuật 1

knmsl55

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

Ngô Văn Thanh

D15QLCN

Vẽ kỹ thuật 1

fiqtgse

0919166119

thanhnv@epu.edu.vn

 

Bạn cần hỗ trợ?