Các chương trình đào tạo ngắn hạn của Khoa

1. Các hệ đào tạo:

Công nhân, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Sau đại học.

1. Các loại hình đào tạo:

             Chính quy, tại chức, liên thông, từ xa, liên kết và các khóa ngắn hạn

3. Các ngành đào tạo:

  (1) Công nghệ Cơ khí

  (2) Cơ - điện tử
  (3) Cơ điện công trình

Bạn cần hỗ trợ?