Liên hệ chính

Phòng đào tạo

Tầng 1 Nhà B - Phòng B101

Thời gian: 7:30am-4:30pm
ĐT: 04.8362672
Hòm thư: dt@epu.edu.vn

Phòng công tác HS-SV

Tầng 2 Nhà B - Phòng AB101

Thời gian: 7:30am-4:30pm
ĐT: 024.22185709 - 024.22185719
Hòm thư: cthssv@epu.edu.vn

Trung tâm HT-QT

Tầng 4 Nhà B - Phòng B401

Thời gian: 7:30am-4:30pm
ĐT: 04.22.186.100
Hòm thư: cict@epu.edu.vn

Phòng HC-QT

Tầng 1 Nhà B - Phòng B101

Thời gian: 7:30am-4:30pm
ĐT: 04.8362672
Hòm thư: hc@epu.edu.vn

Liên hệ

Xin hãy nhập họ
Xin hãy nhập tên
Xin hãy nhập số điện thoại
Bạn cần hỗ trợ?