Đề cương tốt nghiệp thực hành

Phần 1:            TÌM HIỂU VỀ MÁY CNC

 

CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

- Khái niệm cơ bản về điều khiển số.

- Các hệ điều khiển số

- Các thành phần cấu thành máy điều khiển số

CHƯƠNG 2. MÁY GIA CÔNG CNC          

- Chuyển động trong máy CNC

- Hệ tọa độ trên máy CNC

- Gá đặt trên máy CNC

- Phần mềm máy CNC

CHƯƠNG 3. VẬN HÀNH MÁY CNC

- Tìm hiểu các chế độ chạy máy.

- Các cách lấy chuẩn trên máy

- Các hình thức nhập dữ liệu cho máy cnc

 

Phần 2:            LẬP TRÌNH BẰNG TAY

 

CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH CNC

-  Khái niệm về chương trình CNC.

-  Cách nhập dữ liệu chương trình CNC

-  Cấu trúc câu lệnh CNC

-  Cấu trúc chương trình CNC

CHƯƠNG 2.  CÁC LỆNH NỘI SUY

-   Tìm hiểu hệ câu lệnh M        

-   Tìm hiểu hệ câu lệnh G         

-   Tìm hiểu hệ câu lệnh T         

CHƯƠNG 3. LẬP TRÌNH NÂNG CAO

-   Lập trình với chu trình

-   Lập trình với chương trình con

-   Lập trình với lênh bù dao

-   Lập trình với lệnh xoay

-   Lập trình với lệnh phóng to thu nhỏ

-   Lập trình với hệ tọa độ gốc

-   Lập trình với lệnh đối xứng

 

Phần 3:            MASTER CAM DESIGN

 

CHƯƠNG 1. CÁC MENU CHÍNH CỦA MASTER CAM

-  Khái niệm về chương trình CNC.

-  Cách nhập dữ liệu chương trình CNC

-  Cấu trúc câu lệnh CNC

-  Cấu trúc chương trình CNC

CHƯƠNG 2. CÁC MENU CHÍNH CỦA MASTER CAM

-  Khái niệm về chương trình CNC.

-  Cách nhập dữ liệu chương trình CNC

-  Cấu trúc câu lệnh CNC

-  Cấu trúc chương trình CNC

CHƯƠNG 3. NHẬP SỐ LIỆU ĐỂ THIẾT KẾ BẢN VẼ

-  Nhập bằng tọa độ điểm.

-  Nhập bằng bắt điểm

-  Nhập bằng tọa độ cực

 

CHƯƠNG 4. CÁC LỆNH VẼ

-  Các lệnh vẽ 2D

-  Các lệnh vẽ 3D

 

CHƯƠNG 5. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH

-  Các chức năng hiệu chỉnh.

 

CHƯƠNG 6. THIẾT LẬP CÁC ĐƯỜNG CHẠY DAO VÀ MÔ PHỎNG

-  Lập trình chạy dao trên máy tiện.

-  Lập trình chạy dao trên máy phay.

-  Lập trình chạy dao trên máy gia công tia lửa điện.

-  Mô phỏng quá trình gia công thử

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Lê Thượng Hiền, Nguyễn Hồng Lĩnh: Giáo trình công nghệ CNC. Đại học Điện lực 2008

[2]. Trần Văn Địch, Công nghệ CNC, NXB khoa học và kỹ thuật,  Hà Nội, 2001

[3]. Trần Vĩnh Hưng (chủ biên) Master Cam X , NXB Giao thông Vận tải, Hà nội, 2005

[4]. Trần Thế San (chủ biên), Hướng dẫn lạp trình CNC, NXB khoa học và kỹ thuật,  Hà Nội, 2001

[5]. Trần Văn Địch, Tự động hóa trong sản xuất, NXB khoa học và kỹ thuật,  Hà Nội, 2001

[6]. Trần Văn Địch, Nguyên lý cắt kim loại, NXB khoa học và kỹ thuật,  Hà Nội, 2001

Bạn cần hỗ trợ?